Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021

Dane teleadresowe

Dom Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii

ul. Szpitalna 1
05-530 Góra Kalwaria

tel. 22 727 34 40
faks 22 727 34 40

www.dpsgk.pl

e-PUAP

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Brzezińska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 727 34 40 oraz elektronicznie na adres e-mail: j.brzezinska@dpsgk.pl lub Iwona Brauła tel.  22 727 34 40, e-mail i.braula@dpsgk.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator do spraw dostępności – Justyna Brzezińska, Iwona Brauła

tel. 22 727 34 40
email: j.brzezinska@dpsgk.pl / i.braula@dpsgk.pl

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz

monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacja o dostępności architektonicznej

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii znajduje się przy ulicy Szpitalnej 1. Do budynku można dojść ulicą Pijarską lub ul. Szpitalną. Mur zabytkowy wraz z bramą główną jest widoczny z daleka.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii wprowadzono udogodnienia dla niepełnosprawnych:

  • na parkingu znajdującym się przy wjeździe na teren DPS za bramą główną po prawej stronie wyznaczono dwie „koperty” – miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zamontowano dzwonek przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, za pomocą którego można wezwać pracownika administracji,
  • na teren Domu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  • Pawilony nr 1,2,3,4,5,6 nie posiadają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W budynku1,2,3,4,5, znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pawilonie nr 6 znajdują się pochylnie umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do budynku.
  • Łazienki w pawilonach  nr 1,2,3,4,5,6 przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Domu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,  nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Scroll to Top
Skip to content