Przyjęcia mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii jest jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Mazowieckiego. Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Dom funkcjonuje w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
Dom zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom, które wymagają całodobowej opieki, a z racji choroby, wieku, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku zamieszkania.

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii świadczy całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie oraz psychicznie chorym.
W celu uzyskania skierowania do naszego Domu, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania i złożyć wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1. We wniosku należy podać powód umieszczenia w placówce (opisać sytuację zdrowotną, finansową i rodzinną). Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej i skompletuje niezbędne dokumenty. W tym celu należy przygotować:

 • dowód osobisty,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego dotyczącą wysokości świadczenia lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego,
 • aktualną dokumentację medyczną,
 • zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala,
 • orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności,
 • dokumenty dotyczące stanu majątkowego.

Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt. Komplet dokumentów przekazany zostaje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
Po rozpatrzeniu dokumentów, PCPR wydaje decyzję o umieszczeniu w naszej placówce i przekazuje ją do DPS. Po otrzymaniu kompletu dokumentów z PCPR, pracownik socjalny Domu kontaktuje się z Zainteresowanym w celu ustalenia obecnej sytuacji i podaje termin przyjęcia.

Finansowanie

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Koszt pobytu w Domu o zasięgu powiatowym ustala Starosta i ogłasza w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym do końca marca każdego roku. Corocznie koszt ten ulega zmianie. W roku 2021 wynosi miesięcznie 4 590,00 zł. Do wnoszenia opłaty za pobyt zobowiązani są:

 • mieszkaniec Domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu netto (emerytury, renty, zasiłku);
 • małżonek, rodzina (dzieci, wnuki) – według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie, gdy posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej);
 • gmina, z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Szczegółowych informacji o warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii udziela pracownik socjalny naszego Domu pod numerem telefonu 22 727 35 04 w. 250

Dlaczego wybrać nasz Dom?

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii oferuje szeroki wachlarz usług, świadczonych przez wykwalifikowany personel w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, w szczególności:

warunki mieszkalne

miejsce zamieszkania w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych

rehabilitacja

dostęp do pomieszczeń terapii zajęciowej, rehabilitacji, fizykoterapii, zabytkowej kaplicy, biblioteki oraz sklepiku

indywidualne zajęcia

organizowanie zajęć terapeutycznych zgodnie z indywidualnym planem wspierania dla każdego mieszkańca

dbałość o kondycję

podnoszenie sprawności i aktywizowanie poprzez udział w rehabilitacji, gimnastyce i zabiegach fizykoterapeutycznych

odżywianie

smaczne domowe posiłki i posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza

opieka psychologiczna

codzienne wsparcie psychologa

personel medyczny

całodobową opiekę pielęgniarską

codzienne wsparcie

niezbędną pomoc w załatwianiu spraw codziennych

rekreacja

organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych i imprez turystycznych

Kaplica

możliwość kontaktu z kapelanem oraz udział w praktykach religijnych w kaplicy na terenie Domu

wsparcie najbliższych

możliwość odwiedzin mieszkańca przez rodziny i bliskich

dodatkowe świadczenia

umożliwienie i organizowanie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

Scroll to Top
Skip to content