Depozyty

Ogłoszenia o depozytach zmarłych mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zmianami) – poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach, według wykazu – załącznik nr 1. Wymienione w załącznikach depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, czy też wydane spadkobiercom – po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia/wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS – spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność – według postanowienia Sądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy.

Kontakt w sprawie depozytów pod numerem telefonu 22 727 35 04 wew. 223

Scroll to Top
Skip to content