Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1, tel.: 22 72 73 440 mail: sekretariat@dpsgk.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pan Jakub Zawłocki. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem tel. 792 868 860 lub adresem email: j.zawlocki@piaseczno.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań publicznych przez Dom Pomocy Społecznej wynikających z przepisów prawa: Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz.U. z 2017r., poz.1769 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 23 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2018r., poz. 734);
  • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem, zabezpieczeniem społecznym oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS dla pracowników Domu pomocy Społecznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych – przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Scroll to Top
Skip to content